bg-prayer (2015)

bg-prayer (2015)

Church Steeple